Πέμπτη, 25 Σεπτεμβρίου 2008

ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Προτάσεις Βιώσιμης Τουριστικής Ανάπτυξης

Γεροστεργίου Κατερίνα
Η οικονομική δυνατότητα που διαθέτει ένα αυξανόμενο ποσοστό κατοίκων του πλανήτη μας, η ανάπτυξη των μέσων μαζικής μεταφοράς και των μέσων ενημέρωσης είναι μερικοί από τους παράγοντες που συνεισφέρουν στην ανάδειξη του τουρισμού ως ενός από τους πιο ισχυρούς και ραγδαία αναπτυσσόμενους οικονομικούς τομείς της παγκόσμιας κοινωνίας του 21 ου αιώνα.
Η τουριστική βιομηχανία αντλεί την δύναμή της από εύθραυστες πηγές όπως το περιβάλλον, η ιστορία και ο πολιτισμός και συχνά χαρακτηρίζεται ως νόμισμα με δύο όψεις. Από τη μία, συνεισφέρει στην οικονομική άνθιση μιας περιοχής δημιουργώντας θέσεις εργασίας και εισροή συναλλάγματος ενώ από την άλλη, είναι παράγοντας περιβαλλοντικών και κοινωνικών επιβαρύνσεων που συχνά εμποδίζουν την ομαλή λειτουργία της τοπικής κοινωνίας και του τοπικού τουρισμού. Παραδείγματα από την παγκόσμια πραγματικότητα δείχνουν ότι η άκρατη, η ασχεδίαστη ή η λανθασμένη ανάπτυξη του τουρισμού επιφέρει, βραχυπρόθεσμα, γρήγορα οικονομικά οφέλη καταλήγοντας ωστόσο, μακροπρόθεσμα, σε χαμηλής ποιότητας τουριστική δραστηριότητα.

Πολλοί τουριστικοί προορισμοί στην Ελλάδα και αλλού, έχουν ως στόχο τη συνεχή αύξηση του οικονομικού κέρδους που αποφέρει ο τουρισμός, έτσι συχνά προσανατολίζονται στην αναζήτηση ολοένα και μεγαλύτερου αριθμού τουριστών χρησιμοποιώντας ως μοντέλο τουριστικής ανάπτυξης το μαζικό τουρισμό. Όμως, η μεγάλη πληθυσμιακή συγκέντρωση σε περιοχές με συγκεκριμένες περιβαλλοντικές και κοινωνικές δυνατότητες δημιουργεί διαταραχές στις συνήθειες της τοπικής κοινωνίας και δυσλειτουργίες όπως: συνωστισμό, μόλυνση του περιβάλλοντος, κατασπατάληση ή καταστροφή φυσικών και πολιτιστικών πηγών και ανταγωνισμό μεταξύ τοπικού πληθυσμού και τουριστικής βιομηχανίας για τη χρησιμοποίηση αγαθών πρώτης ανάγκης (νερό, καύσιμα, κ.λ.π.), έργων υποδομής (δρόμοι, νοσοκομεία, κ.λ.π.), τόπων αναψυχής (μουσεία, πάρκα, παραλίες κ.λ.π.). Αυτές οι αρνητικές επιπτώσεις εμποδίζουν τη συνεχή και ομαλή διεξαγωγή της τουριστικής διαδικασίας αφού σύμφωνα με έρευνες του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού (Π.Ο.Τ.) η πλειοψηφία των τουριστών σήμερα επιθυμεί να επισκέπτεται περιοχές με υψηλή περιβαλλοντική ποιότητα και έντονα στοιχεία τοπικού πολιτισμού.

Η άποψη της ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ για την ανάπτυξη του τουρισμού και την προσφορά ποιοτικών τουριστικών υπηρεσιών είναι σύμφωνη με την άποψη που προβάλλουν για αυτό το θέμα αρκετοί διεθνείς οργανισμοί σχετικοί με τον τουρισμό, το περιβάλλον και τον πολιτισμό (Π.Ο.Τ, UNEP , UNESCO κ.λ.π.) που προτείνουν ως διέξοδο από τα παραπάνω προβλήματα, κάθε είδους τουριστική δραστηριότητα να σχεδιάζεται, να διευθύνεται και να αναπτύσσεται ώστε:

α) να είναι περιβαλλοντικά ανεκτή σε βάθος χρόνου,
β) να αποφέρει βιώσιμα οικονομικά οφέλη στις περιοχές που αναπτύσσεται,
γ) να είναι ηθικά και κοινωνικά σύμφωνη με τις τοπικές κοινωνίες και
δ) να εξασφαλίζει την διατήρηση του φυσικού και πολιτιστικού κεφαλαίου για τις μελλοντικές γενιές.

Απαραίτητες προϋποθέσεις για την επιτυχή εφαρμογή, λειτουργία και αποδοτικότητα των παραπάνω χαρακτηριστικών είναι:
η συνεργασία όσων εμπλέκονται στη τουριστική διαδικασία,
η τοπική συμμετοχή στο σχεδιασμό της τουριστικής ανάπτυξης.
η εκπαίδευση των επαγγελματιών, των πολιτών και των τουριστών.
η υψηλή ποιότητα των προσφερομένων τουριστικών υπηρεσιών και εγκαταστάσεων και υποδομών
Τι εξυπηρετεί όμως καθεμιά από τις παραπάνω προϋποθέσεις;

1. Συνεργασία: Λαμβάνοντας υπόψη ότι ο τουρισμός είναι μια περίπλοκη διαδικασία η οποία σχετίζεται με διαφορετικούς τομείς της κοινωνίας και της οικονομίας, γίνεται εμφανές ότι για τη βιώσιμη ανάπτυξή του απαιτείται αμοιβαίος σεβασμός, ενότητα και μόνιμη συνεργασία μεταξύ όλων των ιδιωτικών και δημόσιων φορέων, που οι δραστηριότητές τους άπτονται του τουρισμού άμεσα ή έμμεσα σε τοπικό και εθνικό επίπεδο. Μέσω αυτής της συνεργασίας κάθε αναπτυξιακός σχεδιασμός, που αφορά τουριστικές υποδομές, επενδύσεις (δημόσιες ή ιδιωτικές), αλλά και κάθε άλλο στοιχείο που συμβάλλει στην ανάπτυξη και διεύθυνση του τουρισμού γίνεται απόρροια κοινής πολιτικής και στόχων. Είναι ουσιαστικό η συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα να στηρίζεται στην καλή θέληση όλων των μερών για την επιτυχία ενός κοινού σκοπού (βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη) και όχι στην ικανοποίηση ιδιοτελών συμφερόντων.
Μερικά ζητήματα που πρέπει να βρίσκουν λύση με βάση την αρχή της συνεργασίας στις τουριστικές περιοχές γενικότερα αλλά και ειδικότερα στην περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, μια περιοχή που διαθέτει όλα τα πλεονεκτήματα τουριστικής ανάπτυξης (πολιτιστικά, ιστορικά, περιβαλλοντικά ) είναι:
Ο έλεγχος της κατανάλωσης του νερού και των μη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας με σκοπό την μείωση της μη ορθολογικής χρήσης τους.
Η μείωση των απορριμμάτων και η εξασφάλιση της ανακύκλωσής τους.
Ο έλεγχος και η μείωση των προβλημάτων κυκλοφοριακής συμφόρησης και ρύπανσης ιδιαίτερα σε περιοχές φυσικού και πολιτιστικού κάλλους και η χρήση μέσων μεταφοράς φιλικών προς το περιβάλλον.
Η οργάνωση και ο έλεγχος της πρόσβασης των τουριστών σε οικολογικά ευάλωτες περιοχές.
Η συγχρηματοδότηση προγραμμάτων περιβαλλοντικής προστασίας.
Η χορήγηση κινήτρων και βοήθειας στις τουριστικές επιχειρήσεις ώστε, να υιοθετούν περιβαλλοντικές πολιτικές ανάπτυξης.
Η ανάδειξη της ιστορίας και των πολιτιστικών-λαογραφικών στοιχείων της περιοχής.
Η ανάδειξη και προβολή των αρχαιοτήτων της περιοχής.
Ανάπτυξη και οργάνωση ποιοτικών και οικονομικών μέσων μεταφοράς (αστικές, υπεραστικές, ακτοπλοϊκές, σιδηροδρομικές γραμμές)
2.Τοπική συμμετοχή: Οι ανάγκες, οι προσδοκίες, τα ιδιαίτερα περιβαλλοντικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά και τα προβλεπόμενα οφέλη από τον τουρισμό διαφέρουν σημαντικά από την μια περιοχή στην άλλη. Έτσι δεν υπάρχει ένα είδος σχεδιασμού βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης που να ταιριάζει σε περισσότερους από έναν τουριστικούς προορισμούς. Αν και γενικές κατευθυντήριες γραμμές μπορούν να ορισθούν σε εθνικό επίπεδο, ωστόσο οι τοπικές κοινωνίες με συμμετοχή εκπροσώπων όλων των τοπικών φορέων ( δημόσιο, τουριστική βιομηχανία, μη-κυβερνητικές περιβαλλοντικές και πολιτιστικές οργανώσεις, οργανώσεις πολιτών, επιστημονικοί φορείς κ.λ.π. ) και συχνή επικοινωνία με τον τοπικό πληθυσμό είναι εκείνοι που θα σχεδιάσουν και θα αναπτύξουν το είδος του τουρισμού που θέλουν να προσφέρουν.
Με την εξασφάλιση της τοπικής συμμετοχής στο σχεδιασμό της τουριστικής ανάπτυξης επιτυγχάνεται:
ανάπτυξη τουριστικής δραστηριότητας η οποία επιφέρει κέρδη κυρίως στην τοπική κοινωνία και όχι σε εξωτερικούς οικονομικούς παράγοντες, (π.χ πολυεθνικές εταιρίες ξενοδοχείων, τουριστικών γραφείων κ.λ.π.) που πιθανόν να οδηγήσει στη διαμόρφωση καλύτερων και επομένως δελεαστικότερων τιμών για τους τουρίστες.
καλύτερη αποδοχή του τουρισμού από τους κατοίκους της περιοχής,
ενεργητική συμμετοχή των κατοίκων για την διατήρηση των τοπικών τουριστικών πηγών.
Συνεργασία με τις τοπικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο τομέα μαζικής μεταφοράς.
3. Εκπαίδευση: Η άρτια επαγγελματική κατάρτιση όχι μόνο των διευθυντικών στελεχών του τουρισμού αλλά όλων όσων απασχολούνται σε αυτόν, συνεισφέρει στην καλύτερη προσφορά τουριστικών υπηρεσιών και στην ανταγωνιστικότητα του τουριστικού προϊόντος. Επιπλέον, ο εμπλουτισμός των επαγγελματικών εκπαιδευτικών ή επιμορφωτικών προγραμμάτων με θέματα που αφορούν τις έννοιες, τα κριτήρια, τα οφέλη, και τις πρακτικές του βιώσιμου τουρισμού βοηθά τους ανθρώπους που ασχολούνται με αυτόν να προβληματιστούν, να αναζητήσουν τους παράγοντες που συνεισφέρουν στην βιωσιμότητα του τουριστικού προϊόντος και να κατανοήσουν σε βάθος τις διαφορετικές πρακτικές μεταξύ μαζικού τουρισμού και εναλλακτικών τουριστικών μοντέλων (αγροτουρισμός, οικοτουρισμός, ιστορικός τουρισμός, πολιτισμικός τουρισμός, θρησκευτικός τουρισμός κ.λ.π.). Μερικά από τα γενικά θέματα μιας τέτοιας εκπαίδευσης/επιμόρφωσης μπορούν να είναι:
Έννοια, αρχές, και πρακτικές βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης.
Έννοια και αρχές δημοσίων σχέσεων όπου θα περιλαμβάνεται και η εκπαίδευση στη σωστή συμπεριφορά των επαγγελματιών προς τους τουρίστες.
Είδη και χαρακτηριστικά εναλλακτικών μορφών τουριστικής ανάπτυξης.
Ζητήματα περιβαλλοντικής προστασίας.
Ζητήματα προστασίας πολιτιστικής κληρονομιάς.
Πιστοποιητικά περιβαλλοντικής ποιότητας (π.χ. μπλε σημαίες) και κριτήρια απόκτησής τους.
Σε μια τέτοια εκπαιδευτική διαδικασία μπορούν να συνεισφέρουν όλοι οι τυπικοί και άτυποι εκπαιδευτικοί φορείς (εκπαιδευτικά ιδρύματα, μη κυβερνητικοί οργανισμοί, οργανώσεις πολιτών, μέσα μαζικής ενημέρωσης, ενώσεις καταναλωτών κ.λ.π.) που διαθέτει μια κοινωνία με κάθε τυπικό και άτυπο εκπαιδευτικό μέσο (περιβαλλοντική εκπαίδευση, εκπαίδευση καταναλωτών, αγωγή υγείας, διαφήμιση, ενημερωτικές εκστρατείες, δημόσιες συζητήσεις κ.λ.π). Στόχος τέτοιου είδους γενικού ενδιαφέροντος εκπαιδευτικών προγραμμάτων και δραστηριοτήτων πρέπει να είναι η ενημέρωση / ευαισθητοποίηση των πολιτών με σκοπό την προβολή και την υιοθέτηση νέων συμπεριφορών και πρακτικών που προάγουν την βιωσιμότητα.
Εκτός από τους εργαζόμενους στον τουρισμό και τους πολίτες των τουριστικών περιοχών είναι χρήσιμο να ενημερώνονται και να ευαισθητοποιούνται οι επισκέπτες τους. Πληροφορίες σχετικές με το περιβάλλον, τον πολιτισμό, τις τοπικές συνήθειες και τις ανάγκες του κάθε τουριστικού προορισμού, τις υποδομές( για περίθαλψη, μετακίνηση), τις υπηρεσίες στις οποίες μπορούν να απευθυνθούν αν αντιμετωπίσουν κάποιο πρόβλημα, θα τους βοηθήσουν να ενταχθούν ομαλότερα στο κοινωνικό και φυσικό περιβάλλον που πρόκειται να επισκεφθούν.
Τέτοια ενημέρωση επιτυγχάνεται με την προμήθεια σχετικών πληροφοριών στους τόπους μόνιμης διαμονής των τουριστών, με συμφωνίες μεταξύ των τουριστικών προορισμών και των τουριστικών πρακτόρων, με φυλλάδια πληροφοριών σε περιοχές διακίνησης επιβατών (αεροδρόμια, λιμάνια, σταθμοί λεωφορείων και τρένων) και σε τουριστικά καταλύματα (ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια, κάμπινγκ, κ.λ.π.).

4. Ποιότητα: Η διατήρηση του κύρους του τουριστικού προϊόντος κάθε περιοχής γίνεται όλο και δυσκολότερη στα πλαίσια του συνεχώς αυξανόμενου ανταγωνισμού σε διεθνές επίπεδο. Η προσφορά ποιοτικού τουρισμού που εξασφαλίζει την προστασία των τουριστικών πηγών και ικανοποιεί τις επιθυμίες των επισκεπτών και των μονίμων κατοίκων πρέπει να είναι κύριο μέλημα όλων των φορέων (δημόσιων και ιδιωτικών) που σχεδιάζουν και διευθύνουν την τουριστική ανάπτυξη μιας περιοχής με στόχο την βιωσιμότητά της.
Η έννοια ποιοτικός τουρισμός δεν ταυτίζεται απαραίτητα με την έννοια πολυτελής- ακριβός τουρισμός. Αναφέρεται στο είδος τουριστικής δραστηριότητας η οποία προστατεύει τις τουριστικές πηγές, προσελκύει τουρίστες που σέβονται την τοπική κοινωνία και το περιβάλλον της και προσφέρει τουριστικά αξιοθέατα, ανέσεις και υπηρεσίες που ανταποκρίνονται στην αξία των χρημάτων που δαπανώνται γι’ αυτά.
Τουριστικές περιοχές που επιθυμούν την μακροχρόνια σταθερή ζήτηση του προϊόντος τους πρέπει να:
Λαμβάνουν σοβαρά υπόψη την ποιότητα που προσφέρουν.
Διεξάγουν έρευνες για την:
α) καλύτερη επίλυση των προβλημάτων τους,
β) δημιουργία νέων τουριστικών προϊόντων,
γ) ασφαλή και αποτελεσματικότερη εκμετάλλευση των τουριστικών πηγών τους.
3) Προώθηση εναλλακτικών μορφών τουρισμού συμβατές με τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης.
4) Δημιουργία τουριστικών καινοτομιών.
5) Χρήση νέων τεχνολογιών φιλικών προς το περιβάλλον.
6) το βαθμό ικανοποίησης των τουριστών από τις προσφερόμενες υπηρεσίες.
Παρακολουθούν τακτικά τη διαμόρφωση των διεθνών κριτηρίων ποιότητας έτσι ώστε να ενημερώνονται για το τι συμβαίνει στον κόσμο.
Λαμβάνουν έγκαιρα απαραίτητα διορθωτικά μέτρα, αν χρειάζονται.
Ενημερώνονται και διδάσκονται από επιτυχημένες πρακτικές που υιοθετήθηκαν σε άλλους τουριστικούς προορισμούς.
παρέχουν αξιόπιστη ενημέρωση και πληροφόρηση για τις προσφερόμενες υπηρεσίες ( ποιότητα και χαρακτηριστικά καταλυμάτων) μέσω φυλλαδίων και ιστοσελίδων.
Κλείνοντας να τονίσω ότι σ’ ένα περιβάλλον αρκετά ανταγωνιστικό για την τουριστική ανάπτυξη το ενδιαφέρον και οι προσπάθειες όλων πρέπει να στοχεύουν στην προσφορά ποιοτικών, οικονομικών πακέτων προς τους τουρίστες με παράλληλη ανάπτυξη των υποδομών και την προβολή των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της περιοχής στα πλαίσια της βιώσιμης ανάπτυξης και του σεβασμού του πολίτη.

Πέμπτη, 11 Σεπτεμβρίου 2008

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Η Ένωση Καταναλωτών Καβάλας με αφορμή την πρόσφατη δικαίωση δύο καταναλωτών – μελών της σε υποθέσεις που αφορούσαν συναλλαγές με τράπεζες υπενθυμίζει στους καταναλωτές όταν συναλλάσσονται με τράπεζες να προσέχουν τα παρακάτω:
1. Πριν υπογράψει οποιαδήποτε σύμβαση με κάποια τράπεζα να διαβάσει πολύ προσεκτικά τους όρους συμβουλευμένος ένα νομικό ή μια ένωση καταναλωτών για την ύπαρξη καταχρηστικών όρων.!!!
2. Πριν αποφασίσει να πάρει μια πιστωτική κάρτα ή ένα δάνειο να αναρωτηθεί σοβαρά αν τα χρειάζεται πραγματικά κι αν μπορεί να ανταποκριθεί στην αποπληρωμή τους.
3. Να μην υπογράψει σύμβαση για πιστωτική κάρτα αν η τράπεζα σε ερώτηση του για τον τρόπο παραλαβής της κάρτας τον πληροφορήσει ότι θα την αποστείλει με απλό ταχυδρομείο κι όχι με συστημένη επιστολή.
4. Όταν παραλάβει την πιστωτική κάρτα να υπογράψει άμεσα στο πίσω μέρος της κάρτας.
5. Σε περίπτωση απώλειας, κλοπής ή εμφάνισης ύποπτης συναλλαγής με χρέωση στο λογαριασμό του να ειδοποιήσει άμεσα τον εκδότη της κάρτας(τράπεζα).
6. Για πληρωμές τρϊτων μέσω πιστωτικής κάρτας ( γυμναστήρια, αγορές από απόσταση ) καλό θα είναι να τις αποφεύγει διότι μπορεί να αντιμετωπίσει δυσάρεστες καταστάσεις.
7. Το δάνειο για την απόκτηση αυτοκινήτου ακολουθεί γενικά τους κανόνες των καταναλωτικών δανείων. Θα πρέπει όμως να ενημερώνεται από την τράπεζα ή την εταιρεία πώλησης αυτοκινήτων για επιπλέον θέματα που αφορούν στην άρση της παρακράτησης του αυτοκινήτου και στην ασφάλεια του αυτοκινήτου.

Για περισσότερες πληροφορίες;
Ένωση Καταναλωτών Καβάλας τηλ: 2510 22300/ 2510 243942/ 25930 23794 καιe-mail:enoikokav@yahoo.com

Δευτέρα, 8 Σεπτεμβρίου 2008

ΚΑΛΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ

Σε λίγες μέρες ξεκινά η καινούργια σχολική χρονιά ξεκινά για χιλιάδες μαθητές αλλά και τις οικογένειες τους.
Η Ένωση Καταναλωτών Καβάλας μαζί με τις ευχές της για Καλή Σχολική Χρονιά επισημαίνει τα εξής:
Α. Σε ό,τι αφορά τις αγορές σχολικών ειδών. Οι γονείς των μαθητών κυρίως των Δημοτικών σχολείων καλό θα είναι να μη βιαστούν να αγοράσουν σχολικά είδη αλλά περιμένουν τις οδηγίες των δασκάλων, ώστε να αποφύγουν άσκοπες αγορές που θα τους επιβαρύνουν οικονομικά.
Όταν θα αγοράσουν τα σχολικά είδη να προσέξουν την καταλληλότητά τους σε σχέση πάντα με την ηλικία των παιδιών ( τσάντες, κασετίνες, παγουρίνια ). Σχετικά με την αγορά μολυβιών, μαρκαδόρων, πλαστελίνης να προσέξουν την αναγραφή των συστατικών και να αποφύγουν προϊόντα που περιέχουν χημικές ουσίες ή δεν αναγράφουν τίποτε στη συσκευασία τους. Στη συσκευασία των προϊόντων θα πρέπει να αναζητούν την ηλικία στην οποία απευθύνονται, τα συστατικά τους, τον αριθμό τεμαχίων( όπου είναι απαραίτητο ), τα πλήρη στοιχεία του κατασκευαστή ή του εισαγωγέα.
Β. Επιλογή φροντιστηρίων. Μια και το εκπαιδευτικό σύστημα μας οδηγεί στα φροντιστήρια για διάφορα γνωστικά αντικείμενα, οι γονείς μαζί με τα παιδιά τους να κάνουν έρευνα αγοράς ζητώντας πληροφορίες για την ποιότητα της προσφερόμενης εκπαίδευσης και των τιμών και να επιλέξουν αυτό που ικανοποιεί τις ανάγκες τους.
Όταν καταλήξουν σε κάποιο φροντιστήριο να συζητήσουν όλα τα θέματα που θα οδηγήσουν σε απρόσκοπτη παρακολούθηση των μαθημάτων και να λάβουν και γραπτώς τους όρους ώστε αν προκύψει οποιαδήποτε διαφωνία να μπορέσει αυτή να λυθεί. Μην ξεχνάτε να ζητάτε τις αποδείξεις.
Γ. Διατροφή των παιδιών στις σχολικές μονάδες. Οι γονείς θα πρέπει να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή στη διατροφή των παιδιών κατά τη διάρκεια που αυτά βρίσκονται στο σχολείο. Αν δεν μπορούν να ετοιμάζουν κολατσιό από το σπίτι πρέπει να γνωρίζουν ότι η πώληση προϊόντων στα σχολικά κυλικεία πρέπει να ακολουθεί όσα ορίζει η νομοθεσία για το είδος και ποιότητα των πωλούμενων σ’ αυτά ειδών διατροφής. Να ζητήσουν ενημέρωση από τους συλλόγους γονέων ή τους διευθυντές των σχολείων ή την Ένωση Καταναλωτών Καβάλας και να απαιτήσουν εφαρμογή της υπάρχουσας νομοθεσίας..

Δ. Για τους φοιτητές: Το πρόβλημα που κυρίως αντιμετωπίζουν είναι εκείνο της στέγης. Θα πρέπει να κάνουν καταρχήν μια επισταμένη έρευνα αγοράς για το ύψος των ενοικίων. Η επιλογή να είναι συνάρτηση του ενοικίου, των κοινοχρήστων και του κόστους μεταφοράς από το σπίτι προς τη σχολή τους. Να υπογράφουν συμβόλαιο στο οποίο θα αναφέρεται η κατάσταση στην οποία παρέλαβαν το διαμέρισμα και βέβαια το ύψος του ενοικίου που αναφέρεται στο συμβόλαιο να είναι σύμφωνο με αυτό που καλείται να καταβάλλει μηνιαίως.

Για πληροφορίες και παράπονα μπορείτε να απευθύνεστε στην Ένωση Καταναλωτών Καβάλας: τηλ: 2510 223000 / 2510 243942

ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ

ΜΕΡΟΣ Β΄


Ο καταναλωτής εκτός των πέντε κανόνων που πρέπει να γνωρίζει και να εφαρμόζει για σωστές αγορές πρέπει να γνωρίζει και τί είναι ασφαλές και τί ελαττωματικό προϊόν.
Α. ΑΣΦΑΛΕΣ ΠΡΟΙΟΝ: Ασφαλές θεωρείται ένα προϊόν το οποίο με το οποίο με συνηθισμένη και φυσιολογική χρήση, λειτουργία, εγκατάσταση και εφαρμογή δεν παρουσιάζει παρά ελάχιστους κινδύνους για την υγεία και την ασφάλεια των πολιτών.
Ειδικότερα σε ό,τι αφορά τα τρόφιμα πρέπει να μην περιέχουν συστατικά στοιχεία επιβλαβή για την υγεία ή η διαδικασία παραγωγής τους να διασφαλίζει την υγιεινή και ασφάλεια τους.
Ο καταναλωτής οφείλει να λάβει υπόψη του τα εξής:
1. τα χαρακτηριστικά του προϊόντος και ιδίως της σύνθεσής του, της συσκευασίας, των οδηγιών συναρμολόγησης, της εγκατάστασης και συντήρησής του.
2. την επίδραση που έχει το προϊόν αυτό σε άλλα.
3. την παρουσίαση του προϊόντος, την επισήμανσή του, τις προειδοποιήσεις, τις οδηγίες χρήσης καθώς και κάθε άλλη οδηγία ή πληροφορία σχετική με το προϊόν.
4. τις κατηγορίες καταναλωτών που εκτίθενται σε κίνδυνο λόγω της χρησιμοποίησης του προϊόντος, ιδίως των παιδιών και των ηλικιωμένων. Σήμερα η χρήση της νανοτεχνολογίας στην παραγωγή πολλών και διαφόρων προϊόντων εμπεριέχει αυτόν τον κίνδυνο διότι κανείς δε διασφαλίζει τους χρήστες αυτών των προϊόντων από τη ύπαρξη κινδύνων για την υγεία τους. Και το χειρότερο δεν αναφέρεται καν στην ετικέτα των προϊόντων η χρήση των νανοσωματιδίων. Είναι σοβαρό θέμα που απασχολεί τόσο τις καταναλωτικές όσο και τις οικολογικές οργανώσεις σε παγκόσμιο επίπεδο.
Β. ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ: Ελαττωματικό είναι το προϊόν που δεν παρέχει την ασφάλεια που ο καταναλωτής εύλογα ή λογικά προσδοκά να έχει, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις συνθήκες και ιδίως την εξωτερική του εμφάνιση, την αναμενόμενη χρησιμοποίησή του και τον χρόνο κατά τον οποίο τέθηκε σε κυκλοφορία. Για παράδειγμα ελαττωματικό είναι ένα αυτοκίνητο που παρουσιάζει μηχανικό πρόβλημα ένα μήνα μετά την αγορά του ή μια τηλεόραση που παρουσιάζει πρόβλημα η οθόνη της αμέσως μετά την αγορά της.
Εάν το προϊόν είναι ελαττωματικό υπάρχει ενδεχόμενο να προκαλέσει ζημιά στον καταναλωτή που μπορεί να είναι μια απλή σωματική βλάβη ή ακόμα και ο θάνατος, Μπορεί επίσης να προκαλέσει βλάβη ή καταστροφή περιουσιακών στοιχείων του καταναλωτή, για παράδειγμα, να καεί το σπίτι του από πυρκαγιά που προκάλεσε ελαττωματική ηλεκτρική κουζίνα.
Ο παραγωγός ευθύνεται έναντι του καταναλωτή για τη ζημιά που οφείλεται σε ελάττωμα του προϊόντος και για πόσο χρονικό διάστημα; Η απάντηση είναι ΝΑΙ. Υπάρχει ευθύνη του παραγωγού για κάθε ζημιά που οφείλεται σε ελαττωματικό προϊόν μέσα σε χρονικό διάστημα τριών ετών αφότου ο ζημιωθείς πληροφορήθηκε ή όφειλε να πληροφορηθεί το ελάττωμα και την ταυτότητα του ή έπαθε τη ζημιά ή μια δεκαετία από την κυκλοφορία του συγκεκριμένου προϊόντος.
Ως παραγωγός θεωρείται ο κατασκευαστής τελικού προϊόντος, πρώτης ύλης ή συστατικού καθώς και κάθε πρόσωπο που εμφανίζεται ως παραγωγός του προϊόντος επιθέτοντας σε αυτό την επωνυμία, το σήμα ή άλλο διακριτικό του γνώρισμα.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ:
Η Ένωση Καταναλωτών Καβάλας πρόκειται να ξεκινήσει το δεύτερο κύκλο ενημερωτικών συναντήσεων για τους καταναλωτές που επιθυμούν να ενημερωθούν σε θέματα που αφορούν στην προστασία τους ως καταναλωτές. Όσοι ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν αυτά τα σεμινάρια μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στα τηλέφωνα: 2510 223000 και 2510243942 μέχρι 15 Οκτωβρίου 2008.

ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ

ΜΕΡΟΣ Α΄

Καθημερινά αγοράζουμε και καταναλώνουμε προϊόντα και υπηρεσίες. Πόσο ενημερωμένοι είμαστε όμως για όλα αυτά που αποτελούν μέρος της καθημερινότητάς μας;

Ας ξεκινήσουμε με την έννοια του προϊόντος. Τι είναι λοιπόν «προϊόν»;

«Προϊόν» θεωρείται κάθε κινητό πράγμα ακόμα κι αν είναι ενσωματωμένο ως συστατικό σε άλλο κινητό ή ακίνητο. Προϊόντα θεωρούνται επίσης οι φυσικές δυνάμεις, ιδίως το ηλεκτρικό ρεύμα και η θερμότητα καθώς και οι πρώτες ύλες της γεωργίας και τα προϊόντα του κυνηγιού.
Μια ιδιαίτερη κατηγορία προϊόντων είναι τα τρόφιμα για τα οποία υπάρχει επιπλέον νομοθετική ρύθμιση που αφορά στην παραγωγή και διάθεση τους.
Ο καταναλωτής μπορεί να αποφύγει πολλά προβλήματα στις αγορές του όταν εξετάζει με λεπτομέρεια και προσοχή όλα όσα αφορούν το προϊόν και επιλέγει με βάση τις σωστές πληροφορίες. Ειδικά όταν πρόκειται για μεγάλη αγορά, όπως ένας ηλεκτρονικός υπολογιστής, ένα κινητό τηλέφωνο, μια τηλεόραση, τα οποία αποτελούν μια επένδυση τα παραπάνω στοιχεία αποκτούν μεγαλύτερη σημασία.

Υπάρχουν πέντε κανόνες για σωστές αγορές:
1. Γνώση του αντικειμένου: Οτιδήποτε κι αν αγοράζουμε πρέπει πρώτα να μάθουμε όσα περισσότερα μπορούμε για το προϊόν πριν κάνουμε την αγορά. Όταν μάλιστα απαιτούνται κάποιες εξειδικευμένες γνώσεις πρέπει να ρωτάμε έναν ειδικό. Οι πωλητές των καταστημάτων μπορεί να είναι χρήσιμοι αλλά καλό είναι ο καταναλωτής να μην περιορίζεται μόνο στο να ακούει τη δική τους γνώμη διότι σκοπός τους είναι η πώληση.
2. Αποφυγή υπερβολικών δαπανών: Δε θα πρέπει να αγοράζουμε κάτι εάν δεν έχουμε την οικονομική δυνατότητα. Εάν αυτό σημαίνει ότι έχει κι άλλες ανάγκες ή πρέπει να δανειστεί χρήματα, τότε θα πρέπει να σκεφθεί την αγορά πολύ σοβαρά και να επιλέξει ό,τι χρειάζεται περισσότερο και ό,τι είναι πιο εύκολο να αποπληρώσει.
3. Έρευνα αγοράς: Δεν είναι λίγες οι φορές που βρίσκουμε το ίδιο ακριβώς προϊόν σε πολύ καλύτερη τιμή σε κάποιο άλλο κατάστημα. Επομένως πρέπει να ρωτάμε και να συγκρίνουμε τιμές σε διαφορετικά καταστήματα πριν καταλήξουμε σε αγορά. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στις αγορές από απόσταση ( μέσω περιοδικών ή διαδικτύου).
4. Προσοχή σε πρακτικά ζητήματα: Εάν αγοράζουμε κάτι που έχει μεγάλη αξία και θελήσει να το πουλήσει αργότερα καλό θα είναι να ρωτάμε και την αξία μεταπώλησης (π.χ. ένα αυτοκίνητο). Μπορούμε να συμβουλευτούμε εφημερίδες ή περιοδικά που δημοσιεύουν πωλήσεις – αγορές ειδών. Πρέπει να κρατάμε την απόδειξη αγοράς γιατί είναι το μόνο στοιχείο που αποδεικνύει την αγορά. Να μην ξεχνάμε να φροντίζουμε και για τα άλλα έγγραφα αγοράς, ειδικά τις εγγυήσεις, εξετάζοντας τόσο αυτές όσο και την πολιτική επιστροφών του καταστήματος, όπως και πληροφορίες σχετικά με την επισκευή του προϊόντος.
5. Είναι σωστή επιλογή; Τελευταίος αλλά βασικός κανόνας είναι να αναρωτηθούμε, πριν προβούμε στην αγορά, εάν κάνουμε τη σωστή επιλογή. Είναι κάτι απαραίτητο τελικά; Θα το χρησιμοποιήσουμε και για πόσο χρονικό διάστημα. Αν θέλουμε για παράδειγμα να μάθουμε πιάνο, θα πρέπει να αγοράσουμε και το πιάνο ή για ένα χρονικό διάστημα να κάνουμε μαθήματα κι ύστερα το επανεξετάζουμε το θέμα;

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

Οι καταναλωτές δείχνουν την προτίμησή τους για αγορές από τα ηλεκτρονικά καταστήματα όλο και περισσότερο.
Είναι ένας τρόπος αγορών που παρουσιάζει αρκετά πλεονεκτήματα, κρύβει όμως και αρκετές παγίδες που προκύπτουν από το γεγονός ότι είναι πώληση από απόσταση και επιπλέον το υπάρχον νομοθετικό πλαίσιο εν είναι επαρκές.
Ο καταναλωτής οφείλει να είναι πολύ καλά πληροφορημένος πριν κάνει κλικ στο πλήκτρο PAY NOW( πληρώστε τώρα), προκειμένου να προστατευθεί από κάθε είδους παγίδα. Το σημαντικότερο είναι να επιλέγει προσεκτικά τα sites από τα οποία αγοράζει.
Συγκεκριμένα πρέπει να προσέχει τα εξής:

ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ:

Ο καταναλωτής πρέπει να γνωρίζει με ποιόν συναλλάσσεται. Γι’ αυτό συνιστάται να ψάχνει το site της εταιρίας για περισσότερες πληροφορίες, ώστε να βεβαιωθεί ότι, το site δείχνει επακριβώς το είδος της επιχείρησης, την έδρα της, σημειώνοντας παράλληλα τα στοιχεία για να μπορεί να επικοινωνήσει. Όσο περισσότερα στοιχεία για επικοινωνία έχει το site τόσο πιο αξιόπιστη είναι η εταιρία.
Πρέπει να βεβαιωθεί ότι έχει όλες τις πληροφορίες για το προϊόν, την τιμή του και το νόμισμα με το οποίο θα γίνει η πληρωμή.
Να προσέξει εάν υπάρχουν επιπλέον έξοδα, όπως αποστολής, φόροι, δασμοί.
Να ελέγξει εάν υπάρχουν τυχόν περιορισμοί ή απαγορεύσεις όσον αφορά την πώληση και να μελετήσει την πολιτική επιστροφών της εταιρίας.
Να διαβάζει τι περιγράφει το site για τους τρόπους πληρωμής και για την ασφάλειά τους.
Τέλος, να εξακριβώσει τον χρόνο παράδοσης του προϊόντος από την ημέρα της παραγγελίας του.

ΚΑΝΟΝΤΑΣ ΤΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗ:

Ο καταναλωτής θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να εκτυπώσει ή να «σώσει» στον υπολογιστή του τη συναλλαγή που πραγματοποίησε.
Να βεβαιώνεται ότι υπάρχουν εγγυήσεις που προστατεύουν τις πληροφορίες που στέλνει στο διαδίκτυο για την πληρωμή και να ελέγχει επίσης, εάν το browser είναι ασφαλές και αποκρύπτει τα προσωπικά και τα οικονομικά του στοιχεία. Για παράδειγμα, να αναζητήσει το σύμβολο ενός κλειστού λουκέτου στο κάτω δεξιά τμήμα της οθόνης (το οποίο δηλώνει ότι ο συνομιλητής χρησιμοποιεί ασφαλές σύστημα επικοινωνίας), ή καλύτερα να βλέπεις την οθόνη και το σήμα του ψηφιακού πιστοποιητικού, δηλαδή της ηλεκτρονικής ταυτότητας που εκδίδεται από μια αναγνωρισμένη εγγυήτρια επιχείρηση (π.χ. VeriSign), και το οποίο εγγυάται ότι ο συναλλασσόμενος είναι αυτός που δηλώνει, ώστε να μπορεί ο καταναλωτής να τον ελέγξει. Επίσης, να αναζητήσει πληροφορίες που δηλώνουν ότι τα προσωπικά του στοιχεία αποκρύπτονται (δήλωση συμμόρφωσης προς τη σχετική νομοθεσία) ή εάν η διεύθυνση του website αρχίζει με «https:».
Να ενημερώνεται για την πολιτική της εταιρίας όσον αφορά τα προσωπικά δεδομένα.
Να κάνει υπομονή και να περιμένει να ολοκληρωθεί η παραγγελία. Εάν ξαναπιέσει το πλήκτρο κατά την διαδικασία, ελλοχεύει ο κίνδυνος να πληρώσει δύο φορές.
Θα πρέπει να δίδεται η δυνατότητα στον καταναλωτή να μπορεί να κάνει «opt out», που σημαίνει να ξαναπάρει πίσω τα προσωπικά του δεδομένα.
Οφείλει να εκτυπώσει και να κρατήσει την πολιτική επιστροφών, η οποία πρέπει να επεξηγεί τον τρόπο επιστροφής ενός προϊόντος, την επιστροφή χρημάτων ή μίας αλλαγής.

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ:

Ο καταναλωτής πρέπει να θυμάται ότι, έχει τα ίδια δικαιώματα όταν αγοράζει μέσω διαδικτύου ή από ένα κατάστημα στην αγορά. Εάν αγοράσει κάτι το οποίο είναι ελαττωματικό ή δεν είναι ίδιο με την περιγραφή, ο έμπορος που του το πούλησε πρέπει να του λύσει το πρόβλημα.
Να κρατάει όλα τα στοιχεία της αγοράς του, σε ποιόν θα πρέπει να τηλεφωνήσει, να γράψει επιστολή, ή να στείλει e–mail με τα παράπονα ή τα προβλήματά του.
Να κρατάει επίσης ένα αντίγραφο των όρων και προϋποθέσεων.
Τέλος, να παρακολουθεί κανονικά το e–mail του μετά την αγορά ενός προϊόντος από το διαδίκτυο. Ο έμπορος μπορεί να του στείλει ενδιαφέρουσες πληροφορίες για αυτό που αγόρασε.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ:

Σύμφωνα με την νομοθεσία της Ε.Ε., ο καταναλωτής μπορεί να ακυρώσει μια υπηρεσία ή να επιστρέψει ένα προϊόν μέσα σε ένα ορισμένο χρονικό διάστημα. Αυτό είναι γνωστό ως «cooling – off period» και είναι κανονικά επτά ημέρες από την ημερομηνία αγοράς.
Εάν αποφασίσει να κάνει επιστροφή, θα πρέπει να πληρώσει ο ίδιος τα έξοδα αποστολής.
Εάν το προϊόν κατά την παραλαβή είναι σπασμένο, ο καταναλωτής πρέπει να κάνει μια διαμαρτυρία αμέσως. Η εταιρία είναι υποχρεωμένη να του λύσει το πρόβλημα. Εάν δεν το κάνει, τότε υποβάλλει διαμαρτυρία στην τοπική οργάνωση προστασίας καταναλωτών.
Εάν το προϊόν ή η υπηρεσία που έχει πληρώσει δεν του αποστέλλεται ή δεν εκτελείται, δικαιούται την επιστροφή των χρημάτων του.