Δευτέρα, 29 Φεβρουαρίου 2016

Νέες αιτήσεις για το Κοινωνικό Παντοπωλείο του προγράμματος "ΣτηριΖΩ"

Το εταιρικό κοινωνικό σχήμα«Κοινωνικές Δομές Αντιμετώπισης της Φτώχειας στο ΔήμοΚαβάλα Στηρίζω» και η «Πνοή»Σύλλογος για το παιδί και την Οικογένεια προσκαλεί τους κατοίκους του Δήμου Καβάλας ευρισκόμενα σε κατάσταση φτώχειας ή απειλούμενα από φτώχεια, να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους για τη στήριξή τους από την δομή του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Καβάλας.
Συγκεκριμένα τα κριτήρια επιλογής των ωφελουμένων, επιπλέον της εντοπιότητας θα είναι :
  • Το εισόδημα (πραγματικό). Τα οικονομικά κριτήρια για την συγκεκριμένη παροχή είναι τα εξής :
α) για μοναχικά άτομα το εισόδημα να μην υπερβαίνει το ποσό των 4.608€ ετησίως
β) για ζευγάρια 6.912€ ετησίως προσαυξανόμενο κατά 1.500 € για κάθε ενήλικο εξαρτώμενο μέλος της οικογένειας και 900 € ετησίως για κάθε ανήλικο εξαρτώμενο μέλος της οικογένειας
  • Οικογενειακή Κατάσταση.
α) Μονογονεϊκές Οικογένειες
β) Πολύτεκνες Οικογένεις
γ) Τρίτεκνες οικογένειες
δ) Μοναχικοί ηλικιωμένοι
ε) ζευγάρια με ένα ή δύο τέκνα
στ) τρείς και περισσότεροι ενήλικοι που κατοικούν μαζί
  • Ανεργία.
α) Μακροχρόνια άνεργοι
β) Άνεργοι
γ) Επιδοτούμενοι άνεργοι
  • Προβλήματα υγείας, διαπιστωμένα από υγειονομική επιτροπή

Υποβολή Αιτήσεων
Το διάστημα υποβολής των αιτήσεων αρχίζει από τις 24/2/2016 έως τις 7/3/2016. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν σχετική «ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» και να την υποβάλουν στο Γραφείο Διαμεσολάβησης, στην ακόλουθη διεύθυνση: Ευγ. Ιορδάνου 32, Γραφεία Ένωσης Καταναλωτών Καβάλας) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 10:00 – 15:00.
Οι κάτοικοι του Δ.Δ Φιλίππων μπορούν να υποβάλλουν την σχετική «ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» και στα στη δομή Κοινωνικού Παντοπωλείου, στο κτίριο του πρώην Δημαρχείου Φιλίππων (Κρηνίδες).

Πληροφορίες
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στους παρακάτω φορείς του εταιρικού σχήματος «ΣΤηρίΖΩ» τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 10:00 – 15:00.
  • ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ, Κύπρου 10, 65403, τηλ. 2510451300, e-mail: mayor@dkavalas.gr
  • ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΙΔΙ «ΠΝΟΗ», K. Παλαιολόγου 9, 65403, Καβάλα, τηλ. 2510232211, φαξ. 2510232217, e-mail: info@pnoi-kavala.com, Ιστοχώρος: www.pnoikavala.gr
  • ΕΝΩΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ , Ευγ. Ιορδάνου 32, 65302, τηλ. 2510223000, Fax: 2510223000, e-mail: enoikokav@yahoo.com, Ιστοχώρος:http://fonikatanaloton.blogspot.com
  • ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ, Κτίριο Δημοτικής Αγοράς Καβάλας, 1οςόροφος, τηλ. 2510211636, e-mail : stirizokav@gmail.com
  • ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΦΙΛΙΠΠΩΝ, Κτίριο πρώην Δημαρχείου Φιλίππων Κρηνίδες, τηλ. 2513502540, e-mail : stirizofil@gmail.com

Σάββατο, 13 Φεβρουαρίου 2016

ΤΑΧΕΙΑ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΜΙΚΡΟΟΦΕΙΛΩΝ ΜΕΧΡΙ 20.000

Τι γινεται αν καποιος δεν εχει περιουσια, δεν εχει εισοδημα και χρωσταει μεχρι 20.000ευρω;;
Συμφωνα με τον Ν. 3869/2010, ΦΕΚ Α 130/3-8-2010: Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων και άλλες διατάξεις και αφου εχουν ενσωματωθει οι τροποποιήσεις και οι προσθήκες των Ν. 3996/2011 (ΦΕΚ Α 170/5.8.2011), Ν. 4161/2013 (ΦΕΚ Α 143/14.6.2013), Ν. 4336/2015 (ΦΕΚ Α 94/14-8-2015) και Ν. 4346/2015 (ΦΕΚ Α 152 20.11.2015).
Άρθρο 5α:
Ταχεία Διευθέτηση Μικροοφειλών
1. Εφόσον ο οφειλέτης αποδεικνύει σωρευτικώς ότι:
α) κατά την ημέρα υποβολής της αίτησης και της επικύρωσης δεν διαθέτει οποιαδήποτε ακίνητη περιουσία και δεν έχει προβεί σε πράξη διάθεσης ακίνητης περιουσίας κατά την τελευταία τριετία πριν από την κατάθεση της αίτησης, β) τα λοιπά περιουσιακά στοιχεία του είτε ως δικαιούχου είτε ως συνδικαιούχου. συμπεριλαμβανομένων των καταθέσεων του σε πιστωτικά ιδρύματα δεν υπερβαίνουν σε αξία το ποσό των χιλίων (1.000) ευρώ, γ) οι οφειλές που περιλαμβάνονται στην αίτηση του κατά το άρθρο 4 παράγραφος 1 του παρόντος νόμου συνιστούν το σύνολο των υποχρεώσεων του οφειλέτη, γ) το ύψος των υπό β' οφειλών του δεν υπερβαίνει τις είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ. συμπεριλαμβανομένων τόκων, εξόδων και πάσης φύσεως προσαυξήσεων δ) οι περιλαμβανόμενες στην αίτηση οφειλές δεν είναι εξαιρετέες από το πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 1, ε) δεν υπάρχουν εμπραγμάτως ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο ασφαλισμένοι πιστωτές, στ) τα πάσης φύσεως εισοδήματα του οφειλέτη καθ' όλη τη διάρκεια του τελευταίου έτους πριν από την ημέρα της επικύρωσης είναι μηδενικά και ζ) είναι συνεργάσιμος σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας που θεσπίστηκε με Απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος - Ευρωσύστημα Επιτροπή Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων (Β' 2289/27.8.2014), ο ειρηνοδίκης δύναται κατόπιν σχετικού αιτήματος του οφειλέτη και εφόσον οι δανειστές που περιλαμβάνονται στην αίτηση δεν αμφισβητούν, κατά το χρόνο της συζήτησης της αιτήσεως. τη συνδρομή των ανωτέρω προϋποθέσεων, να διατάξει, δικάζοντας κατά την διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, την προσωρινή απαλλαγή του οφειλέτη από τα χρέη που περιλαμβάνονται στην αίτηση.
Επισκεφθειτε τις ΕΝΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ η τους δικηγορους σας προκειμενου να ενημερωθειτε με μεγαλυτερη πληροτητα.

Νέα παράταση για την κατάθεση των δικαιολογητικών στο νόμο "ΚΑΤΣΕΛΗ"

Νέα παράταση για την κατάθεση των δικαιολογητικών στο νόμο "ΚΑΤΣΕΛΗ"
Τελικά σύμφωνα με το ψηφισθέν στις 12.2.2016 Νομοσχέδιο (http://www.parliament.gr/…/bcc26661-143b…/k-rkat-pap-olo.pdf),
Παρατεινεται η προθεσμία επικαιροποίησης των φακέλλων των Αιτήσεων Εκούσιας Διαδικασίας του Ν 3869/10(γνωστός ως Νόμος Κατσέλη), μέχρι την 4 Μαΐου 2016
και η προθεσμία προσκόμισης των υπόλοιπων δικαιολογητικών όσων είχαν καταθέσει σχετικές αιτήσεις στις 31.12.2015 μεχρι την 15 Μαρτίου 2016(και σύμφωνα με την κρίση ορισμένων Ειρηνοδικείων μέχρι την 17 Μαρτίου 2016.

Πέμπτη, 11 Φεβρουαρίου 2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καβάλα 11/2/2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Η Ένωση Καταναλωτών Καβάλας «ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ» καλεί τα μέλη της να συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση για τις αρχαιρεσίες εκλογής νέου Διοικητικού Συμβουλίου- Εξελεγκτικής Επιτροπής και την κοπή της Βασιλόπιτας. Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί στις 28 Φεβρουαρίου 2016 στις 11:00 στο ξενοδοχείο «ΕΣΠΕΡΙΑ». Δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι έχουν τα ταμειακώς τακτοποιημένα μέλη όπως ορίζει το καταστατικό. Υποψηφιότητες κατατίθενται  στο γραφείο με έγγραφη αίτηση μέχρι 22/2/2016.
Το πρόγραμμα της ΓΣ:
11:00 -12:00 Διοικητικός και Οικονομικός απολογισμός
12:00-13:00 Διεξαγωγή Αρχαιρεσιών