Δευτέρα, 30 Ιανουαρίου 2012

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Καβάλα, 31/01/2011

Από τους ακόλουθους Δικαιούχους Φορείς :
ΕΝΩΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ (ΕΝ.Κ.ΚΑ)
ΟΜΙΛΟΣ ΦΙΛΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΚΤΩΝ ΝΕΑΣ ΚΑΡΒΑΛΗΣ
ΠΝΟΗ – ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
ανακοινώνεται ότι ξεκινούν οι διαδικασίες υποβολής αιτήσεων για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά Χιλίων τετρακοσίων πενήντα πέντε (1.455) ατόμων για την υλοποίηση προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ) στο Νομό Καβάλας, στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.) για την προγραμματική περίοδο 2007-2013.
Από την Τρίτη 31 Ιανουαρίου 2012 οι υποψήφιοι μπορούν να προμηθευτούν τα έντυπα των αιτήσεων καθώς και τις οδηγίες συμπλήρωσης αίτησης συμμετοχής σε προγράμματα Κοινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ) καθώς και την αναλυτική ανακοίνωση στην οποία περιγράφονται τα κριτήρια, ο τρόπος αξιολόγησης, ο πίνακας δικαιολογητικών, ο τρόπος υποβολής των αιτήσεων, η έκδοση των πινάκων κατάταξης, η διαδικασία υποβολής ενδεχόμενων ενστάσεων, η διαδικασία πρόσληψης από τους ανωτέρω Δικαιούχους Φορείς σε συγκεκριμένους χώρους πληροφόρησης και υποδοχής του κοινού: α) Στο αμφιθέατρο Διοικητηρίου - Φουαγιέ της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, στην Καβάλα. Οδός Εθνικής Αντιστάσεως 20, β) στο Δήμο Θάσου στη Θάσο, γ) στο Δήμο Παγγαίου στην Ελευθερούπολη, οδός Φρ. Παπαχριστιδη 137α, δ) στο Δήμο Νέστου στη Χρυσούπολη, οδός Βενιζέλου 37. Επίσης οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα και στις παρακάτω διευθύνσεις :
α) στις ιστοσελίδες των δικαιούχων http://www.pnoi-kavala.com, (http://www.fonikatanaloton.blogspot.com, (http://www.opak.gr),
β) στην ιστοσελίδα του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» (http://www.epanad.gov.gr)
γ) στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π. (www.asep.gr)
δ) στις ιστοσελίδες των συμπραττόντων φορέων. http://www.pekavalas.eu, http://www.thassos.gr, http://www.kavala.gov.gr,http://www.dimospaggaiou.gov.gr, http://www.dchrisoupolis.gr
ε) και επικουρικά και στην ιστοσελίδα της ΑΝΚΑ ΑΕ ΟΤΑ http://www.ankavala.gr

Η διάρκεια εργασίας των προσλαμβανομένων θα είναι 5 μήνες σε μία περίοδο 12 μηνών (είτε συνεχόμενη είτε τμηματική).
Η αμοιβή για κάθε προσλαμβανόμενο ορίζεται σε 25 ευρώ ημερησίως και όχι μεγαλύτερη από 625 ευρώ μηνιαίως, κατά παρέκκλιση των νόμιμων αμοιβών που προβλέπονται από την Εθνική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας και τις οικείες συλλογικές συμβάσεις.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων θα είναι δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες και θα αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της περίληψης των ανακοινώσεων των δικαιούχων και αναμένεται να ξεκινά από 7/2/2012 και έως 16/02/2011 καταληκτική ημερομηνία.

Πέμπτη, 26 Ιανουαρίου 2012

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΚΑΒΑΛΑ 26/1/2012

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η


Η Πρόεδρος της ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ, που εδρεύει στην Καβάλα , στην οδό Ευγενίου Ιορδάνου 32, έχοντας υπόψη

1) Την με αριθμ. 1.5131/οικ.3.949/ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄613/15-4-2011) ΚΥΑ «Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Ελέγχου – Διαδικασία Εφαρμογής της πράξης: Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς για την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013»

2)Την Ανοιχτή πρόσκληση με Κωδικο 28, αριθμ.πρωτ. 1.5563/οικ.6.994/27-4-2011 (ΑΔΑ: 4ΑΘ7Λ-Σ) της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» για υποβολή προτάσεων στην πράξη « Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

3) Την αποδοχή των από σημείο 1) και 2) ανωτέρω, κανονιστικών πράξεων.

4) Τις διατάξεις της υπ αριθ 35139/739/9-8-2010 (ΦΕΚ 1291/Β/11-8-2010 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών η οποία εκδόθηκε κατ εξουσιοδότηση της παρ 1 του αρθρ 83 του Ν 2362/1995 και με την οποία καταργήθηκε η προηγούμενη απόφαση Υπουργού Οικονομικών και αναπροσαρμόστηκαν τα ποσά για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν την προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων.

5) Του κανονιστικού πλαισίου περί δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών αξίας ίσης ή µεγαλύτερης των κατώτερων ορίων που θέτουν τα Π.Δ. 60/2007 και 59/2007, καθώς και δημοσίων συμβάσεων υπηρεσιών που απαριθμούνται στο Παράρτηµα ΙΙ Β του Π.Δ. 60/2007 και στο Παράρτηµα ΧVΙΙ Β του Π.Δ. 59/2007

6) Τη δυνατότητα εκτέλεσης τμήματος έργου (μέχρι 30%) με ανάθεση σε εξωτερικό ανάδοχο, σύμφωνα με την διαχειριστική επάρκεια του φορέα για την υλοποίηση έργου με ίδια μέσα.
Την απόφαση της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Καταναλωτών Καβάλας στις 16/1/2012 με την οποία αποφασίστηκε η εκτέλεση του 30% του έργου «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης» με ανάθεση σε εξωτερικό ανάδοχο.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΟΤΙ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΥΨΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΕΜΜΕΣΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ 30% ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΗΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΠΡΑΞΗΣ ΠΟΥ ΑΝΕΡΧΕΤΑΙ ΣΕ ΔΕΚΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΙΑΚΟΣΙΕΣ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΠΤΑ (10.237,00) ΕΥΡΩ

Θα εκ τούτου καλεί τους ενδιαφερόμενοι φορείς , επιχειρήσεις, νομικά πρόσωπα, που σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και τους καταστατικούς σκοπούς τους καθώς και την Διαχειριστική τους Επάρκεια, έχουν την δυνατότητα υποστήριξης του έργου «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης» να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την υλοποίηση του 30% της ανωτέρω πράξης που περιλαμβάνει

α) Στήριξη κατά την προετοιμασία διεξαγωγής του διαγωνισμού και δημοσιότητας αυτού για την εξεύρεση ωφελουμένων στο Νομό Καβάλας που περιλαμβάνει ακόλουθα παραδοτέα:

Διαμόρφωση Δελτίου Τύπου για την έκδοση και διανομή αυτού σε όλα τα μέσα ενημέρωσης που εδρεύουν στον περιφερειακό τομέα, όπου υλοποιείται η δράση.

Διαμόρφωση Περίληψης της ανακοίνωσης της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την δημοσίευση αυτής σε μία (1) ημερήσια ή εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα,
Διαμόρφωση για την ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης στα γραφεία του «Δικαιούχου» και σε όλα τα δημοτικά καταστήματα του Δήμου, όπου υλοποιείται η δράση καθώς και σε όλα τα γραφεία του ΟΑΕΔ της Περιφέρειας

Υποδοχή των αιτήσεων των δυνητικών ωφελουμένων στο κεντρικό Σημείο της Καβάλας καθώς και στα Δημοτικά Καταστήματα των ΟΤΑ Παγγαίου Νέστου και Θάσου κατά το δεκαήμερο υποβολής των αιτήσεων.

β) Στήριξη κατά την αξιολόγηση των υποψηφίων ωφελουμένων του προγράμματος στο Νομό Καβάλας που περιλαμβάνει ακόλουθα παραδοτέα:.
Συγκρότηση Επιτροπών Αξιολόγησης των Δικαιούχων Φορέων

Στήριξη στην Εφαρμογή του Ειδικού λογισμικού αξιολόγησης (βάσης δεδομένων) για την άμεση αξιολόγηση των ωφελουμένων.

Διαδικασία Αξιολόγησης ωφελουμένων και πρόσληψη αυτών υπό την εποπτεία του ΑΣΕΠ που περιλαμβάνει:

Α. Την έγκριση ανακοίνωσης της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
Β. Έλεγχο Νομιμότητας Πινάκων Κατάταξης Ωφελουμένων

Ευθύνη διεκπεραίωσης όλης της απαιτούμενης διαδικασίας στην διαδικασία Ενστάσεων και εμπλοκής του ΑΣΕΠ

Στήριξη στην διαμόρφωση Τελικών Πινάκων Ωφελουμένων

Στήριξη στην διαχείριση των δεδομένων από τις Ιστοσελίδες των Δικαιούχων Φορέων.


γ) Στήριξη κατά την πρόσληψη των ωφελουμένων του προγράμματος και την τοποθέτησή τους στις εγκεκριμένες θέσεις εργασίας στο Νομό Καβάλας καθώς και την ολοκλήρωση του έργου.

Διαμόρφωση Ειδικού Λογισμικού και συνολικές Υπηρεσίες Λογιστικής Υποστήριξης του συνόλου των ωφελουμένων που θα προσληφθούν από τον Φορέα σας, για την πρόσληψη των ωφελουμένων την λογιστική απεικόνιση και διαχείριση των αμοιβών, παρακολούθηση των οικείων κρατήσεων και διεκπεραίωση αυτών με τον ΟΑΕΔ, στήριξη για την ροή χρηματοδότησης των Φορέων, Διαδικασίες απόλυσης και αποπληρωμής στο τέλος της εργασιακής 5μηνης απασχόλησης.

Υποστήριξη Ωφελουμένων στα επιμέρους προβλήματα που τους απασχολούν.

δ) Στήριξη κατά την παρακολούθηση του έργου των ωφελουμένων του προγράμματος στο Νομό Καβάλας

Δελτία Δήλωσης Δαπανών από την λογιστική απεικόνιση σε μηνιαία βάση με υποστηρικτικό υλικό. (αντίγραφα παραστατικών, λογιστικές καταστάσεις κλπ).
Δελτία Παρακολούθησης προόδου της Πράξης.
Αναλυτική έκθεση ολοκλήρωσης της πράξης, όπου θα περιγράφεται το υλοποιηθέν φυσικό αντικείμενο, οι δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν και το αποτέλεσμα που επιτεύχθηκε σε σχέση µε το εγκριθέν.
Ενδιάμεσες Εκθέσεις εργασιακής εξέλιξης ωφελουμένων σε συνεργασία με τους Συμπράττοντες Φορείς.
ε) Στήριξη στην παρακολούθηση της εργασιακής εξέλιξης των ωφελουμένων κατά το χρονικό διάστημα των έξι μηνών μετά την απόλυσή τους, προκειμένου να εξαχθούν οι δείκτες που απαιτούνται από το πρόγραμμα


Τέλος την παροχή οποιαδήποτε υποστήριξης απαιτηθεί στην κατεύθυνση εξασφάλισης του συνολικού πλαισίου των υποχρεώσεων του Φορέα μας που θα απορρέει από την Σύμβαση υλοποίησης με το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΥΔ ΕΠΑΝΑΔ) όπως επίσης οτιδήποτε επιπλέον απαιτηθεί από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π καθώς και από οποιοδήποτε άλλο θεσμικό η Ελεγκτικό Όργανο του Προγράμματος.

Οι προσφορές θα υποβληθούν στα γραφεία της Ένωσης Καταναλωτών Καβάλας στην οδό Ευγενίου Ιορδάνου 32, Καβάλα από την ανάρτηση της παρούσας ανακοίνωση και έως την Δευτέρα 30 Ιανουαρίου 2012 και ώρα 12.00 μεσημβρινή.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απευθύνονται στα γραφεία μας στην οδό Ευγενίου Ιορδάνου 32, Καβάλα και στο τηλέφωνο 2510223000 υπόψη της Προέδρου κυρίας Γεροστεργίου Αικατερίνης.
Η Πρόεδρος της Ενωσης
Καταναλωτών Καβάλας


Γεροστεργίου Αικατερίνη