Τετάρτη, 14 Ιανουαρίου 2015

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

Καβάλα, 13.1.2015
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ξεκίνησε η εφαρμογή του Κώδικα Δεοντολογίας
Από 01 Ιανουαρίου 2015 είναι σε ισχύ ο Κώδικας Δεοντολογίας της Τράπεζας της Ελλάδος για τη διαχείριση των μη καταγγελμένων δανείων από τις τράπεζες.
 Η Ένωση Καταναλωτών Καβάλας, με βάση τις σχετικές διατάξεις, αποτελεί εξουσιοδοτημένο φορέα συμβουλευτικής συνδρομής και οι δανειολήπτες μπορούν να μας απευθύνονται για συμβουλές και υποστήριξη σχετικά με τις τηρούμενες διαδικασίες και τις λύσεις που προτείνονται από τις τράπεζες.
Πολλοί οφειλέτες θα λάβουν ειδοποιήσεις από την τράπεζά τους σχετικά με τον Κώδικα και θα πρέπει να ενεργήσουν άμεσα, καθώς αν περάσουν οι προθεσμίες απάντησης, θα κινδυνεύουν να χαρακτηριστούν ως μη συνεργάσιμοι δανειολήπτες.
Εφαρμογή του Κώδικα
Αφορά ΜΟΝΟ οφειλές που παρουσιάζουν καθυστέρηση.
Οφειλές που έχουν καταγγελθεί ΔΕΝ υπάγονται.
Έχει εφαρμογή για οφειλές τόσο ιδιωτών, όσο και επιχειρήσεων.
Δεν υπάγονται οφειλέτες που έχουν χαρακτηριστεί Μη-συνεργάσιμοι
Εάν κάποιος ενδιαφέρεται να μπει στον Κώδικα, πλέον οφείλει να προσκομίζει τις απαραίτητες πληροφορίες που του ζητούν οι τράπεζες, ώστε να μην χαρακτηριστεί ως «μη συνεργάσιμος  δανειολήπτης».
Εάν κάποιος χαρακτηριστεί «μη-συνεργάσιμος», τότε η τράπεζα μπορεί να ξεκινήσει τις νόμιμες διαδικασίες, δηλαδή έκδοση διαταγής πληρωμής, πρόγραμμα πλειστηριασμού κλπ. 
Διαδικασία:
Στάδιο 1 – Επικοινωνία της τράπεζας με τον δανειολήπτη
Στάδιο 2 – Προσκόμιση δικαιολογητικών από τον δανειολήπτη  
Στάδιο 3 – Αξιολόγηση των οικονομικών στοιχείων από την τράπεζα
Στάδιο 4 – Υποβολή προτάσεων για ρύθμιση οφειλών από την τράπεζα
Στάδιο 5 – Υποβολή ένστασης από τον δανειολήπτη 
  
ΣΤΑΔΙΟ 1

ΣΤΑΔΙΟ 2
Ο Δανειολήπτης προσκομίζει, μέσα σε 15 εργάσιμες ημέρες από την παραλαβή της επιστολής:
Την «Τυποποιημένη Κατάσταση Οικονομικής Πληροφόρησης»
Τα επιπλέον δικαιολογητικά που ζητάει η τράπεζα
Τα έγγραφα αυτά τα παραλαμβάνει ειδικό τμήμα/γραφείο της τράπεζας, για τα στοιχεία επικοινωνίας του οποίου θα πρέπει να έχει ενημερωθεί.

ΣΤΑΔΙΟ 3 & 4
Η τράπεζα αξιολογεί τις πληροφορίες και τα δικαιολογητικά του δανειολήπτη και προτείνει μια ή περισσότερες λύσεις.
Καταθέτει τις προτάσεις της μέσω ενός «Τυποποιημένου Εγγράφου Πρότασης» σε εύλογο χρονικό διάστημα αλλά όχι περισσότερο από 6 μήνες.
 Αφού ο δανειολήπτης ενημερωθεί για τις προτάσεις τις τράπεζας, έχει  προθεσμία 15 εργάσιμων ημερών, για να:
Να αποδεχτεί την πρόταση
Να αντιπροτείνει γραπτώς
Να αρνηθεί την πρόταση γραπτώς

ΣΤΑΔΙΟ 5
Εάν ο δανειολήπτης δεν συμφωνεί με τις προτάσεις της τράπεζας, μπορεί να προσφύγει στην Επιτροπή Ενστάσεων της Τράπεζας.
Η τελευταία έχει 3 μήνες για να αποφασίσει εάν θα αποδεχτεί την ένσταση και παρέχει την απαραίτητη δικαιολόγηση.
Εάν γίνει αποδεκτή η ένσταση, η τράπεζα:
-  Γνωστοποιεί τις διαρθρωτικές ενέργειες ή την αναθεωρημένη λύση.
-  Παραπέμπει εκ νέου την περίπτωση στο Στάδιο 3 ή Στάδιο 4, ώστε οι αρμόδιοι υπάλληλοι της τράπεζας να επαναξιολογήσουν την υπόθεση και να κάνουν εκ νέου πρόταση.
Κάθε δανειολήπτης μπορεί να κάνει ένσταση μόνο μια φορά, οπότε δεν μπορεί να επανέλθει στην Επιτροπή Ενστάσεων εάν δεν συμφωνεί με την νέα πρόταση της τράπεζας.

ΑΠΟΤΥΧΙΑ/ΑΡΝΗΣΗ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥ
Ο δανειολήπτης μπορεί να επιλέξει είτε να μην ακολουθήσει τη διαδικασία του Κώδικα, είτε αφού την ακολουθήσει να μην συμφωνήσει με την πρόταση της τράπεζας.
Ο δανειολήπτης, μπορεί να προσπαθήσει να βρει λύση μέσω διαμεσολάβησης (Συνήγορος Καταναλωτή), ή με τη χρήση άλλων νομικών διατάξεων (π.χ. Ν.3869/10)
  
Εγγυητής
Εάν ολοκληρωθούν όλα τα στάδια μαζί με αυτό της ένστασης και δεν υπάρξει συμφωνία, τότε η τράπεζα έχει δικαίωμα να στραφεί εναντίον του εγγυητή και να εφαρμόσει τα αντίστοιχα στάδια. Αυτό στην περίπτωση που από τη σύμβαση προβλέπεται ότι ο εγγυητής υποκαθιστά τον δανειολήπτη στις υποχρεώσεις του.

Πληροφορίες: Ένωση Καταναλωτών Καβάλας, καθημερινά 10:00 – 13:00, τηλ.: 2510 223000, e-mail: enoikokav@yahoo.com, www.fonikatanaloton.blogspot.com

Δεν υπάρχουν σχόλια: